ข้อตกลงในการลงทะเบียน
 
 
 • ข้อมูลของผู้สมัคร ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น
 • หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ท่านให้มาไม่เป็นความจริง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นสมาชิก
 •  
 • เมื่อบริษัทฯ พิจารณาข้อมูลของท่านแล้ว จะแจ้งรหัสลูกค้าของท่านไปทาง E - Mail
 •  
 • บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกเป็นความลับ และถือเป็นข้อมูลของทางบริษัทฯ
 •  
 • หลังจากที่ท่านได้สมัครสมาชิกทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับภายใน 1 วัน
 •  
   
    ประเภทลูกค้า
    ชื่อลูกค้า
    ชื่อผู้ติดต่อ
    นามสกุลผู้ติดต่อ
    หมายเลขบัตรประชาชน
    วันหมดอายุ
    วันเดือนปีเกิด
    เลขที่ / บ้านเลขที่ หมู่ที่
    ถนน
    ตรอก / ซอย
    ตำบล / แขวง
    อำเภอ / เขต
    จังหวัด
    รหัสไปรษณีย์
    ที่เดียวกับที่อยู่ลูกค้า คนละที่กับที่อยู่ลูกค้า
     
    ภาพแผนที่ :
  ที่เดียวกับที่อยู่ลูกค้า ที่เดียวกับที่อยู่ส่งของ ที่อื่นๆ
     
    อีเมล
    โทรศัพท์
  *ไม่ต้องใส่ขีด (-)
    โทรศัพท์มือถือ
  *ไม่ต้องใส่ขีด (-)
    แฟ็กซ์
    ไฟล์เอกสาร :
   
    *สำเนาบัตรประชาชน
    ไฟล์เอกสาร :
   
    *สำเนาทะเบียนบ้าน
    ไฟล์เอกสาร :
   
    *เอกสารรับรองการประกอบกิจการ
      
  ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน